Frashers Tavern

4180 N Drinkwater Blvd,

Scottsdale, AZ 85251

(480) 429-9545