Fronimo’s Greek Cafe

3242 E Speedway Blvd
Tucson, AZ 85716

(520) 327-8321