Planet Smoothie

444 W Main St
Mesa, AZ 85201

(480) 964-0104