The Scottsdale Plaza Resort – Garden Court

7200 N. Scottsdale Road, Scottsdale , AZ 85253
800-832-2025