Village Tavern

8787 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85258

(480) 951-6445